loading

Algemene voorwaarden

Laatst aangepast: 18 augustus 2020

Algemene voorwaarden Freelancerjob.be

Ten aanzien van de dienstverlening van Freelancerjob.be gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website van Freelancerjob.be aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een job aanbiedt of opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een dienstverlener.

Dienstverlener: de natuurlijke- of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft of aanbiedt op een of meer opdrachten van een opdrachtgever. Deze dient actief te zijn als zelfstandige en te beschikken over een geldig btw nummer.

Job/opdracht/vacature: een advertentie op de website waarin een opdrachtgever op zoek gaat naar een dienstverlener om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten. 

Gebruiker: opdrachtgevers, dienstverleners en andere personen die gebruik maken van de website. 

Dienst: de dienstverlening die door Freelancerjob.be wordt aangeboden door middel van de website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop opdrachtgevers en dienstverleners met elkaar in contact komen voor het uitwisselen van informatie. 

Freelancerjob.be: bvba c&j fashion gevestigd in de Wakkensesteenweg 20, 8720 Dentergem (België), met BTW nr BE0475.167.861. 

Website: De internetsite van Freelancerjob.be is te bereiken via de domeinnaam www.freelancerjob.be. 

  

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Freelancerjob.be en de gebruiker, ook wanneer die handelingen of rechtshandelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2.2 Freelancerjob.be is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. 

2.3 De algemene voorwaarden van de gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden. 

2.5 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald. 

2.6 Tussen Freelancerjob.be en gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen. 

2.7 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Freelancerjob.be zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

 

Artikel 3 Dienstverlening

 3.1 Freelancerjob.be biedt op haar website een platform aan waarop opdrachtgevers en dienstverleners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van opdrachten op het gebied van zakelijke dienstverlening en Freelancerjob.be heeft daarbij slechts een faciliterende rol. Freelancerjob.be kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Freelancerjob.be is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2 Freelancerjob.be heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de gebruikers zelf, opdrachten, cv’s, ea. is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Freelancerjob.be draagt voor de inhoud van opdrachten, cv’s etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt Freelancerjob.be verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door opdrachtgevers en dienstverleners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden. 

3.3 Freelancerjob.be biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website aan op basis van uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.

Met name garandeert Freelancerjob.be niet dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de website en/of de systemen van Freelancerjob.be onrechtmatig zullen gebruiken.

3.4 Freelancerjob.be is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Freelancerjob.be ontstaat.

3.5 Inschrijvingen, jobs, cv’s ea. kunnen zonder motivatie geweigerd worden.

 

Artikel 4 Gebruik en informatie

4.1 De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens, BTW nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel nummer, e-mail gegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2 Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, opdrachten en cv’s, ea. geeft de gebruiker toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert hij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van opdrachten en biedingen op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4.3 Freelancerjob.be behoudt zich het recht voor de door de gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Freelancerjob.be behoudt zich tevens het recht voor om opdrachten, referenties, offertes, cv’s en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn tegenover derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding.

4.4 Het gebruik van de (persoon)gegevens die door middel van de website door gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

 

Artikel 5. Abonnement & tarieven 

Abonnementen

5.1 Dienstverleners en/of opdrachtgevers betalen aan Freelancerjob.be een vergoeding voor een abonnement. Met het abonnement kunnen extra services en voordelen t.o.v. leden met een gratis account worden verkregen. Betaling geschiedt via automatische incasso gefaciliteerd door Stripe of PayPal. Automatische incasso vindt plaats onder de naam “FreelancerjobBE” of “bv c&j Fashion”. Freelancerjob.be is onderdeel van “bv c&j fashion”.   

5.2 Een abonnementsovereenkomst tussen Freelancerjob.be en dienstverlener wordt aangegaan voor de duur vermeld op de factuur. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd.

5.3 Een abonnementsovereenkomst kan opgezegd worden door middel van uitschrijven in de account onder “Instellingen”.  Abonnementsgelden worden in geen enkel geval gerestitueerd.  

5.4 Vanaf het moment dat gebruik is gemaakt van betaalde diensten, zoals het uitbrengen van reacties op opdrachten, is de gebruiker onherroepelijk akkoord gegaan met het abonnement op Freelancerjob.be en hiermee een betalingsverplichting aan gegaan van de abonnementsgelden. 

Tarieven

5.5 Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Freelancerjob.be in euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd. 

 5.6 Freelancerjob.be behoudt zich het recht voor de prijzen van de dienst(en), de tarieven voor servicekosten en andere producten te wijzigen of te herzien. 

 

Artikel 6 Ontbinding 

6.1 In geval gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de website voor een periode van 12 maanden, heeft Freelancerjob.be het recht de overeenkomst geheel te ontbinden.

 

Artikel 7. Communicatie

7.1 Iedere communicatie tussen Freelancerjob.be en gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

7.2 De door Freelancerjob.be opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door gebruiker.

7.3 Elektronische communicatie van Freelancerjob.be aan gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

7.4 Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden. 

7.5 Gebruiker gaat ermee akkoord zijn contactgegevens beschikbaar te stellen voor alle communicatie vanuit Freelancerjob.be met de intentie de service te verlenen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Daarnaast gaat de gebruiker akkoord dat zijn contactgegevens gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden, aanbiedingen, nieuwe producten of services van Freelancerjob.be of haar partners. 

7.6 De gebruiker gaat ermee akkoord geen e-mailadressen, telefoonnummers, website en / of andere contactgegevens in de algemene omschrijving van zichzelf of zijn advertentie te plaatsen. Contactgegevens worden alleen getolereerd op plekken waar ze gevraagd worden.  

7.7 Het is verboden een andere gebruiker van Freelancerjob.be direct te benaderen of direct contact mee op te nemen, tenzij contact gemaakt wordt via een advertentie of een aangeboden cv. Hieronder wordt ook verstaan: uw e-mailadres of telefoonnummer uitgeven of elke andere manier om met elkaar in contact te komen buiten de website om. 

7.8 Een gebruiker van Freelancerjob.be zal de website niet gebruiken voor ieder ander doel dan waarvoor deze gecreëerd is. Met name zal een gebruiker geen advertenties plaatsen en verwijzen naar andere websites zonder dat dit het doel dient van Freelancerjob.be. Elke link op Freelancerjob.be geplaatst in een project, cv, url of e-mail moet relateren aan een opdracht of cv op Freelancerjob.be.

 

Artikel 8 Accounts

8.1 Om een gebruiker te worden van Freelancerjob.be en toegang te krijgen tot de services van Freelancerjob.be heeft men een account nodig. De gebruiker gaat ermee akkoord bij alle formulieren op de website informatie in te vullen die op waarheid berust, accuraat en compleet is. Daarnaast behoudt de gebruiker zich ertoe deze informatie regelmatig up te daten om ervoor te zorgen dat deze accuraat blijft. 

8.2 De gebruiker gaat ermee akkoord dat er door de gebruiker geen rente wordt verkregen over de gelden die Freelancerjob.be verwerkt. Freelancerjob.be kan wel rente ontvangen over deze gelden. Freelancerjob.be kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel verlies van rente over deze gelden. Alle gelden op Freelancerjob.be en betalingen door Freelancerjob.be zijn in euro’s. Freelancerjob.be behoudt zich het recht voor om betalingen te weigeren waarvan de herkomst als verdacht en frauduleus kan worden aangemerkt. Alle gelden die ontvangen zijn door een account met frauduleuze herkomst (bv gestolen credit card) worden onmiddellijk teruggestort.  

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht aan de zijde van Freelancerjob.be, is zij niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

 

 Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Hoewel Freelancerjob.be zich inspant de diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Freelancerjob.be of haar leidinggevende ondergeschikten, is Freelancerjob.be niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.

10.2 Freelancerjob.be is nimmer aansprakelijk voor enige schade van gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering. 

10.3 Freelancerjob.be kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over diensten van Freelancerjob.be.  

10.4 Freelancerjob.be is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten.

10.5 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt. 

10.7 De gebruiker vrijwaart Freelancerjob.be tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten. 

 

Art. 11 Geschil met Freelancerjob.be 

11.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking.

11.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door het vredegerecht in Waregem, België. 

11.3 De taal van de arbitrage is Nederlands. 

 

Artikel 12. Copyright

12.1 Alle content op de website en samenstelling van content van de website, zoals tekst, plaatjes, logo’s, iconen, audio clips, digitale downloads en software zijn eigendom van Freelancerjob.be en zijn beschermd met copyright.  

 

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Inloggen

OR

Registreren

OR

Forgotten Password